We work in Danish, Swedish & English!

”De som styr i projekt är jättefokuserade på antal. Inte varför det (resultatet) har blivit så. Det är viktigt att hitta ett nytt sätt att tänka. Nu ska vi vara innovativa, ha förändringsteori och så vidare – alla fina ord, men principer känns positivt.” 

Deltagar, Evaluation Hub

I slutet på augusti samlades en grupp av personer från olika organisationer i vår första träff i Evaluation Hub. Riktigt kul att se att det fanns intresse från ett flertal personer i olika roller, professioner och sektorer för att träffas på tvärs för att lära sig och reflektera tillsammans i denna första träff som hade fokus på princip-fokuserad utvärdering – även om en del fick delta online med anledning av corona-situationen.  

Vid träffen diskuterade vi hur principer kan användas i ledning, kvalitetsutveckling och utvärdering av verksamheter och projekt. Vårt intresse för ett princip-fokuserat arbete har växt ur insikten att den nuvarande planeringsorienterade utvärderings-ansats, genom användning av bland annat förändringsteori och resultatbaserad styrning, ofta har en begränsning i utvecklingsprojekt och förändringsarbete som sker i komplexa, dynamiska miljöer med många olika aktörer och där det finns en hög grad av osäkerhet. Det gäller t ex när vi utvärderar regionala satsningar, samverkan och innovation.  

Frågan som ställs från ledningen är ofta: Hur kan vi utveckla metoder och arbetssätt som är hållbara över tid när organisationerna och omgivningen ständigt förändras? Ett arbetssätt som bygger på principer är flexibelt och kan anpassas efter förändringar och olikheter i skilda organisationer.     

En princip ger guidning om hur man ska tänka eller agera för att uppnå ett önskat resultat, baserat på normer, värden, övertygelser, erfarenhet och kunskap. Viktiga frågor att ställa sig i ett arbete med princip-fokuserad utvärdering är därför:  

  • I vilken utsträckning och på vilket sätt är principen meningsfull (för de som ska använda principerna som vägledning i sitt arbete)? 
  • I vilken utsträckning och på vilket sätt följs principen i praktiken
  • Om principen följs, i vilken utsträckning och på vilket sätt leder den till resultat? 

I många av de projekt vi utvärderar inom arbetsmarknad, utbildning och det sociala området bygger resultaten t ex ofta på en princip om att skapa tillitsfulla relationer till deltagarna genom att personalen visar tilltro till personen och lyssnar, stödjer utifrån personens egen kapacitet och drömmar, samt är tillgänglig och följer upp vid behov.  

Är princip-fokuserad utvärdering intressant och användbart?  

En förhoppning från vår sida är att arbetet med principer kan skapa ett större engagemang i utvärderingsarbetet. Detta bekräftades av deltagarna på träffen:  

”Principerna kan skapa ett förhållningssätt kring vart vi strävar efter att komma” 

“Det känns spännande att man i arbetet inte har formulerat det såhär (som principer), men att det är något man gör i vardagen utan att tänka på det. Det är ett sätt att tänka som man får öva sig på.” 

Samtidigt framhåller några av deltagarna svårigheter med att införa ett princip-fokuserat arbete i myndigheter som är väldigt regelstyrda och använder sig av ”traditionell” effekt-utvärdering, t ex Arbetsförmedlingen. Men många framhäver att principer, oavsett existerande styrformer och logiker, skulle kunna användas för att formulera något övergripande om hur man ska arbeta med t ex samverkan, med projektimplementering eller med utvärdering i organisationen. Att formulera principer utifrån det vi vet fungerar för att skapa resultat.  

Några av deltagarna lyfte fram att det i praktiken ofta är svårt att arbeta utifrån de principer som vi vet fungerar för att skapa förändring – men kanske går det att ändra i organisationens styrning så att medarbetarna kan prioritera sin tid på det som faktiskt leder till resultat? Det principfokuserade arbetssättet sågs av hub-deltagarna i alla fall som ett möjligt alternativ, eller komplement, till en tendens att kvantitativa data ”tar över” styrningen av projekt och verksamheter och en risk att data alltid kan anpassas utifrån de målstyrda indikatorerna:   

 ”Folk slänger ut siffror, men de vet inte riktigt vad det är och man kan alltid ändra det utifrån vilken linje man lägger på.” 

“Genom at titta på kvalitet och sätta principer på det, då ökar man kvaliteten. Väldigt nyttigt.” 

En viktig fråga som ställdes var: Kan princip-fokuserad utvärdering vara ett komplement till effektutvärdering? Ja, vi anser att man kan kombinera det. ASKing kommer fortfarande att använda förändringsteori som en grund för utvärdering. Vi utvärderar redan idag om de antagandena om ”förändringsmekanismer” som förändringsteorin bygger på fungerar i praktiken och leder till resultat. Att arbeta med att formulera principerna för de förändringsmekanismer som fungerar blir för oss att ta ett steg vidare där utvärderingen också i högre utsträckning kommer att guida chefer och medarbetare i utvecklingsarbetet: 

”Det är värdefullt att sätta ord på principerna, och då guidar det också handlande.” 

Om du är intresserad av att veta mer om hur du/ ni kan arbeta med princip-fokuserad utvärdering, kontakta Karen på karen@ask-ing.se 

Princip-fokuserad utvärdering har utvecklats av Michael Quinn Patton. Se denna film där Patton berättar om ”Principle-Focused Evaluation”.