We work in Danish, Swedish & English!

Har ni guidande principer för arbetet i ert projekt eller verksamhet? Följer ni dem och vet ni om de bidrar till resultat för era kunder/medborgare?  

När vi som utvärderare undersöker vad medarbetare och ledare faktiskt gör i sitt arbete för att nå resultat, handlar det oftast inte om de konkreta aktiviteterna i projektplanen utan om ett antal principer som guidar deras handlande i olika situationer. Exempelvis beskriver många arbetsmarknadsprojekt att de arbetar med aktiviteter såsom coachande samtal, sociala gruppaktiviteter och arbetspraktik. Men när vi analyserar vad som gör att arbetet leder till resultat för deltagarna visar det sig emellertid handla om andra saker. Det handlar t ex om: 

  • Att skapa tillitsfulla relationer 
  • En holistisk syn på människan 
  • Tron på individens egen förmåga   

Det är med andra ord principer. Men ofta är principerna inte uttalade. Genom utvärdering kan de underliggande principer för ett lyckat arbetssätt synliggöras, förbättras och kommuniceras! 

Vi är inspirerade av utvärderingsgurun Pattons nya tillgång till utveckling genom utvärdering: Principfokuserad utvärdering – och vi vill gärna dela med oss till våra samarbetspartners och kunder! Vi tror att arbetet med principer kan vara en väg fram för att skapa långsiktigt hållbara metoder och arbetssätt genom en tillitsbaserad ledning och styrning i projekt och verksamhetsutveckling.   

Förändringsteori eller principer? 

Vi har utvärderat många projekt där vi har använt förändringsteori för att stödja projekten att tydliggöra sina resultat- och effektmål och hur de ska nå dessa genom att formulera indikatorer, aktivitetsplaner och tillgängliga resurser. Det är ofta ett populärt arbetssätt eftersom det skapar en efterlängtad struktur i en komplex och osäker social verklighet. Arbetssättet bygger på idén om att ta fram den succéfulla modellen som kan paketeras, implementeras och spridas.  

I slutet av projektet har detta dock väldigt sällan hänt! Anledningen är ofta att organisationerna och deras omgivning har förändrat sig under tiden så att förutsättningarna för att implementera metoden inte längre finns. Projektplaneringen fungerar helt enkelt inte i de komplexa och dynamiska miljöer som ofta omger projekt och annat utvecklingsarbete. Dessutom är projektets metod anpassat efter den kontext som det utvecklats i och är därför svår att överföra till och använda i andra verksamheter. En metod som bygger på principer går däremot att anpassa efter förändringar och olikheter i skilda organisationer.  

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om och diskutera med likasinnade hur du/ni i er organisation eller projekt kan arbeta med principfokuserad ledning och utvärdering? Så kom till den första nätverksträff i ASKings nystartade ”Evaluation Hub”. Tanken är att skapa ett forum för att dela kunskaper och erfarenheter om förändringsledning och utvärdering för kunder, samarbetspartners och andra intresserade från båda sidor om Öresund.   

Tid: 27. augusti kl. 15 – 16.30.  

Plats: Stora Storm på Gäddan, Citadellsvägen 7, 211 18 Malmö eller Neptunigatan 36, 211 18 Malmö. Det går även bra att deltaga via länk om du inte har möjlighet att ta dig till träffen.

Du tar dig enkelt till Gäddan om du kommer med tåg från andra delar av Sydverige eller Danmark. Det är endast 7 minuters promenad från stationen.  

Hitta hithttps://storm.mah.se/kontakt/  

Anmäl dig tillsigrid@ask-ing.se 

Vi bjuder självklart på fika för at stödja diskussionerna. 

Bästa hälsningar, 

ASKing AB 

Har du frågor kring evenemanget eller arbetet med principfokuserad utvärdering, hör av dig till Karen på karen@ask-ing.se eller +46 (0) 732 687 580/+45 24 40 05 80. 

ASKing är ett konsultföretag som samlar ett antal konsulter och lärare/forskare i arbetet med att stödja projekt och verksamheter med att genomföra förändringar genom lärande och utvärdering. Läs mer på vår hemsida.