We work in Danish, Swedish & English!
//Foto: Hanna Nordehammar, digilitt.se

Projektet Digilitt.kom har forsøgt at besvare det spørgsmål med en nytænkende og helhedsorienteret tilgang til digital kompetenceudvikling. DigiLitt.kom er et af de projekter som ASKing evaluerer for den Europæiske Socialfond i Sverige, og vi har netop afsluttet evalueringen.

I DigiLitt.kom har ni sydsvenske kommuner arbejdet på ni forskellige måder med at øge den digitale dannelse hos sundheds- og plejepersonale, men de har alle arbejdet ud fra samme grundlæggende metode. Kommunförbundet Skåne har ageret tovholder på projektet, mens hver kommune har haft ansvar for sit eget delprojekt.

Som evaluator har vi fulgt og undersøgt projektets arbejde fra projektidé til implementering. Evalueringen viser, at det som er karakteriserende for projektidéen er, at den digitale kompetenceudvikling i kommunerne er foregået “bottom-up” med frontlinjemedarbejderne i fokus. Desuden har man arbejdet med fokus på refleksion ud fra et helhedsperspektiv. Personalet har ikke bare deltaget i en række enkeltstående kurser og lært forskellige digitale programmer. De har gennemgået et læringsforløb bygget op omkring tre temaer som skal lede til digital dannelse: Attitude, bevidsthed og til sidst, evner til at bruge digitale løsninger i arbejdet.

Projektets definition af digital dannelse og de tre fælles temaer har været brugt som en samlende forståelsesramme, som undervejs har fået de ni kommuner til at arbejde ud fra den samme overordnede metode på trods af forskelle mellem delprojekterne. Dette er en vigtig læring, da erfaringen fra evalueringer af større samarbejdsprojekter med flere partnere og delprojekter netop er, at der er udfordringer med at få partnerne til at samarbejde på tværs og skabe fælles metoder og læring i projektet som helhed.

Som evaluatorer skelner vi mellem metode og implementering: For at et projekt kan opnå de ønskede resultater skal både metoden og implementeringsprocessen fungere. En dårlig metode giver ingen effekter selv om den implementeres godt, men en fungerende metode får heller ingen effekter, hvis ikke den er velimplementeret.

Vi konkluderer at DigiLitt.koms metode har fungeret, men at den har været svær at implementere. Det skyldes at projektet har haft udfordringer med at skabe den fælles forståelsesramme, altså finde svaret for den enkelte kommune på spørgsmålet: Hvorfor samarbejder vi om det her? Samtidig har hele tilgangen med at udvikle medarbejdernes evner til at reflektere over brugen af digitale løsninger i arbejdet, fremfor at give dem konkrete færdigheder i enkelte digitale redskaber været svær at forstå.

Ved projektets afslutning har en større del af medarbejderne øget deres digitale dannelse, men det kræver en længere proces at omsætte de individuelle kompetencer til nye måder at arbejde på inden vi kan se effekter for brugere og arbejdspladser. Projektet har dog skabt et godt udgangspunkt for at kommunerne kan arbejde videre med digital dannelse, hvis de fortsætter med at have opmærksomhed på refleksiv læring, med udgangspunkt i medarbejdernes syn på deres rolle i arbejdet og ikke kun de konkrete færdigheder. Vi anbefaler kommuner at de fremover arbejder med at understøtte læring gennem fælles refleksion på arbejdspladserne, men at de i højere grad relaterer refleksionen til erfaringer med test og implementering af digitale løsninger i praksis og involverer chefer som forandringsledere.   

Læs ASKings afsluttende evalueringsrapport her eller læs mere om projektet her.